• การให้บริการในส่วนเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting)
  • NetRegis.com ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการ Hosting สำหรับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาดังนี้
   - website ที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามกอนาจารรวมไปถึงเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร
   - เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ Hacker , Warez , Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต ทอร์จัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย
   - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ทุกประเภท เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ Download ข้อมูล หรือไฟล์ที่ผิดกฏหมาย ลิขสิทธิ์
   - เว็บไซต์ที่ให้บริการ E-mail ฟรีแก่บุคคลทั่วไป
   - เว็บไซต์ซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ NetRegis.com
   - เว็บไซต์ที่นำทรัพยากรของ NetRegis.com ไปแจกจ่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น E-mail, Web Space.
  • NetRegis.com ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาด้าน Software/Script ดังนั้นสำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับการเขียน Script ทาง NetRegis.com สงวนสิทธิ์ไม่ให้คำปรึกษาในปัญหาหรือวิธีการใช้งานต่าง ๆ รวมไปถึงการแก้ไข ตั้งค่า ปรับปรุง แก้ไข อันเกี่ยวเนื่องกับโปรแกรมที่ผู้ใช้บริการนำมาใช้งานกับข้อมูลของตน แต่หากทางผู้ใช้บริการร้องขอให้มีการให้คำปรึกษา หรือปรับปรุง แก้ไข เนื้อหาหรือข้อมูลต่าง ๆ ของทางผู้ใช้บริการเอง NetRegis.com ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามเห็นสมควร
  • กิจกรรมใดๆ ของผู้ใช้บริการที่ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฏหมาย หรือ ทำให้เกิดความวุ่นวายต่อ ศาสนา หรือ สังคม (เช่นเว็บไซต์ที่จงใจโจมตีผู้อื่น, ศาสนาอื่น เพื่อสร้างความนิยมต่างๆ ) ทาง NetRegis.com จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นรวมทั้งอาจจะงดให้บริการ Domain นั้นทันที พร้อมทั้งไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
  • หากลูกค้าดำเนินการใดๆ ที่ทำให้ระบบจัดการโฮสติ้งที่ทางบริษัทติดตั้งให้เสียหาย จนเกิดผลให้ไม่สามารถใช้งานได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเรียกเก็บค่าบริการในการแก้ปัญหาเป็นกรณีไป
  • NetRegis.com ไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นหายไปเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ ถึงแม้ว่าเราจะมีบริการสำรองข้อมูลให้ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความทันสมัยอยู่เสมอในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความผิดพลาด
  • กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือ ปรับลดบริการลง กับ NetRegis.com ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด ได้ เว้นแต่ทาง NetRegis.com จะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง ซึ่งทางเราจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น
  • บริษัทจะปิดบริการสำหรับเว็บที่ทำการส่ง spam หรือทำความเสียหายให้แก่ทางเว็บไซต์ผู้อื่น หรือ server โดยไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
  • ข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ ที่ได้ถูก Hosting ไว้ในเครือข่ายหรือเครื่อง Server ของ NetRegis.com หากหมดอายุสัญญาแล้ว ผู้ใช้บริการยินยอมให้ทางบริษัททำการกำจัด หรือลบออกจากระบบได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • NetRegis.com ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการสำหรับ บัญชีโฮสติ้ง หรือ โดเมนทีมีการใช้งานเกินกว่าข้อกำหนดที่ให้ไว้ จนกว่าจะมีการติดต่อและดำเนินการแก้ไขจากทางผู้ใช้บริการ หรือชำระเงินในส่วนต่างที่เกิดขึ้นกับทาง NetRegis.com แล้วเท่านั้น
  • การอัพโหลดข้อมูลเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการใหม่ หรือผู้ใช้บริการอยู่ก่อนแล้ว รวมทุั้งกรณีทีมีการย้ายจากผู้ให้บริการอื่นมาใช้บริการกับทาง NetRegis.com เป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการที่จะต้องทำการอัพโหลดข้อมูลดังกล่าวขึ้นไปในระบบเอง NetRegis.com มิได้ให้บริการในส่วนนี้ เว้นแต่ ในกรณีผู้ใช้บริการร้องขอซึ่งจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นกับปริมาณข้อมูลที่ต้องการให้อัพโหลด
  • บริการ Plan Student Plan เป็นโฮสติ้งที่บริการสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 22 ปี เท่านั้น เนื้อหาภายในเว็บไซต์ต้องไม่ีสื่อหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลกำไร และไม่มีส่วนเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์กรที่แสวงหาผลกำไร หากมีการตรวจพบว่ามีการทำผิดระเบียบการให้บริการข้างต้น ทาง บริษัท สบาย ช็อป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การให้บริการในส่วนโดเมนเนม และการดูแลโดเมนเนม (Domain Name)
  • การดำเนินการติดตั้ง หรือ จดทะเบียนจะดำเนินการหลังจากได้รับหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และเฉพาะในช่วง เวลาทำการ 9:00-18:00 นาฬิกา อนึ่งการอัพเดท หรือประกาศข้อมูลในระบบ Global Network เพื่อให้ใช้งานได้จริงอาจใช้เวลา ประมาณ 24 ชั่วโมง นับจากติดตั้งแล้วเสร็จ
  • การจดทะเบียนโดเมนเนมมิได้หมายถึงการให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์ หรือการให้บริการอีเมล์ ดังนั้นหากต้องการใช้งานพี้นที่เว็บไซต์หรือบัญชีอีเมล์ส่วนตัว ผู้ใช้บริการจำเป็นจะต้องสั่งซื้อบริการเพิ่มเติมในส่วนนั้น ๆ แยกต่างหาก
  • ผู้ใช้บริการทราบดีว่า โดเมนเนม หรือบริการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับโดเมนเนมจะหมดอายุไปพร้อมกับการหมดอายุขอโดเมนเนมนั้น ๆ และเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการที่จะต้องติดตามและ ตรวจสอบอายุการใช้งานของโดเมนนั้น ๆ เอง และ NetRegis.com ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันจะเกิดตามมาหลังจากการหมดอายุของโดเมนนั้น ๆ แล้ว
 • เงื่อนไขการคืนค่าบริการ
  • หลังจากที่ลูกค้าตกลงใช้บริการกับทางบริษัทแล้ว จะไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าบริการ ได้ทุกกรณี
 • การให้บริการอีเมล์
  • อีเมล์ Server ทั้งหมดที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการใน NetRegis.com อาจถูกเชื่อมต่อไปยังบริการเนื้อที่อีเมล์ของ Google.com ผ่านระบบให้บริการที่ชื่อ Google Apps NetRegis.com มิได้เก็บข้อมูลจดหมายอิเลกทรอนิกส์ หรืออีเมล์ที่ได้ทำการรับหรือส่งของผู้ใช้บริการไว้บนเครื่องแม่ข่าย หรือ Server ของ NetRegis.com ดังนั้นการเข้าถึงข้อมูลอีเมล์ดังกล่าวจึงขึ้นตรงกับเครือข่ายการให้บริการของ Google.com
  • การใช้งานโปรแกรมจัดการอีเมล์ต่าง ๆ เช่น Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird หรือ โปรแกรมจัดการอีเมล์อื่น ๆ ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ผู้ใช้บริการจะทำการศึกษาขั้นตอน และวิธีการการใช้งาน รวมไปถึงการตั้งค่าต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้งานของโปรแกรมนั้น ๆ เอง ทาง NetRegis.com มีหน้าที่ให้ข้อมูลในการตั้งค่าแก่ท่านเท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึงการสอน หรือ ให้คำแนะนำในเชิงลึกแก่ท่านแต่อย่างใด ทาง NetRegis.com อาจขอสวงนสิทธิ์ ในการปฎิเสธการให้คำแนะนำต่อท่านในบางกรณี
  • ผู้ใช้บริการยอมรับว่า เป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการที่จะทำการสำรองข้อมูลอีเมล์ต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการไว้เป็นประจำ หากคอมพิวเตอร์ และ/หรือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่านเกิดการชำรุด/เสียหาย ทาง NetRegis.com ไม่ได้มีส่วนในการรับผิดชอบต่อข้อมูลอีเมล์ที่สูญหายไปจากผลกระทบดังกล่าว หรือจากผลกระทบอื่นใดที่มิได้เกิดจากการที่อุปกรณ์ของทางบริษัทเกิดการชำรุดเอง
  • ผู้ใช้บริการยอมรับว่า เป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการที่จะทำการดูแลปริมาณข้อมูลอีเมล์ในบัญชีของตน หรือบัญชี่ใด ๆ ภายใต้การดูแลของผู้ใช้บริการ มิให้เกินกว่ากำหนดสูงสุดที่จะได้รับตามที่ระบุในสัญญา หากทางบริษัทตรวจพบว่ามีการใช้งานเกินกำหนดเนื้อที่ที่พึงได้รับ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามแต่ละส่วนที่เกินกำหนดโดยคิดตามอัตราการเพิ่มเนื้อที่ของแต่ละแพ็คเกจ
  • ไม่อนุญาติให้ส่ง จดหมายลูกโซ่ จดหมายโฆษณา Spamming หรือการส่งอีเมล์จำนวนมากไปยังผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นเสียหายและเกิดความรำคาญ และทำให้รบกวนระบบ Mail Server ของทางบริษัท
  • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง password อีเมล์ และ หน้าจัดการอีเมล์ของลูกค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่ามีการส่งอีเมล์ในลักษณะ spam mail ออกเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อลูกค้าท่านอื่นที่ใช้เครื่อง Server เดียวกัน
 • กรรมสิทธิ์โดเมน
  • ชื่อผู้ถือครองสิทธิ์ในโดเมนที่ไม่ใช่ .th เช่น .com .net เป็นต้น คือชื่อ และอีเมล์ ที่ลงทะเบียนไว้กับระบบสมาชิกของ NetRegis.com เท่านั้น ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการ NetRegis.com ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่เป็นผู้ถือครองสิทธิ์ หรือตัวแทนที่แจ้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นผู้มีอำนาจเข้าถึงได้เท่านั้น
  • ชื่อผู้ถือครองสิทธิ์ในโดเมน co.th go.th ac.th เป็นต้น สิทธิ์สูงสุดในการแก้ไขข้อมูล หรือเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลโดเมน (Username) เป็นของผู้ถือครองโดเมน (Domain Holder) หน่วยงานเป็นเจ้าของ 100% อ้างอิงเอกสารของบริษัทถือเป็นสูงสุด บุคคลหรือตัวแทนอ้างอิงไม่สามารถเข้าถึงหากหน่วยงานแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงตัวแทน บุคคล หรือ ผู้ให้บริการ
 • การแจ้ง หรือแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ
  • การแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ในกรณีปรับปรุง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโฮสติ้ง ซอพท์แวร์ หรือ ฮาร์ดแวร์ ต่าง ๆ ของ NetRegis.com รวมไปถึงการแจ้งเตือนการหมดอายุการใช้งานต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการนั้น NetRegis.com ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลง หรือแจ้งเตือนดังกล่าวของผู้ใช้บริการ
  • การซักถาม ร้องขอ หรือแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบัญชีโฮสติ้ง หรือ โดเมนต่าง ๆ ของทางผู้ใช้บริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางที่อยู่อีเมล์ที่ลงทะเบียนเข้ามากับระบบสมาชิกของ NetRegis.com เท่านั้น และจะไม่แจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านทางโทรศัพท์
  • ผู้ใช้บริการจำเป็นจะต้องติดตามสถานะของบัญชีอีเมล์ที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้ามาในระบบของ NetRegis.com ให้สามารถใช้งานได้และสามารถรับข้อมูลต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา
 • รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยของบัญชี
  • ผู้ใช้บริการยอมรับว่า เป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการที่จะรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่คุณใช้ในการเข้าถึงบริการ
  • ผู้ใช้บริการยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ NetRegis.com สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ
 • เนื้อหาในบริการ
  • คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว (และ NetRegis.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามใดๆ) สำหรับเนื้อหาที่คุณสร้าง ส่ง หรือแสดง ในระหว่างที่ใช้บริการและผลลัพธ์ของการกระทำของคุณ (รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ NetRegis.com อาจได้รับ) จากการดำเนินการดังกล่าว
 • วันและเวลาทำการ
  • NetRegis.com เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00 นาฬิกา จนถึง 18.00 นาฬิกา ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ การให้บริการในเวลานอกทำการจะมีเฉพาะช่องทางผ่านอีเมล์ ตามที่อยู่อีเมล์นี้ info@NetRegis.com